Serviceloven § 97 Ledsageordning

Ledsageordningen efter Serviceloven § 97

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne.

  1. Stk. 2.  Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.
  2. Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.
  3. Stk. 4.  Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2.
  4. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.
  5. Stk. 6.  Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.
  6. Stk. 7.  Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.
  7. Stk. 8.  Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter § 96.
  8. Stk. 9. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer. Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet. Du søger i kommunens. Brug den digitale løsning ‘Ansøg om ledsageordning’.

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 901 kr. (2019), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner. Læs mere på borger.dk om ledsagerkort til DSB, og hvor du kan søge

Det er muligt at “gemme” de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

og der kan max bruges ti 10 timer pr. dag.

Læs selv mere her om Ledsageordningen §97