Arbejdslederrollen

Find nye hjælpere
De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på er igennem:
• Personligt netværk. • Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA-ordninger.

• Opslå stillingen i aviser eller på internettet. F.eks. www.jobnet.dk, som er gratis at benytte.
Det er vigtigt, at du gør dig overvejelser om dine forventninger og krav til dine kommende hjælpere.
Det kan eksempelvis være: • Hvilke personlige kvalifikationer og egenskaber skal din hjælper have?

• Er det nødvendigt med kørekort m.v.?

• Ønsker du en ryger eller ikke-ryger?

• Skal hjælperen være indstillet på at ledsage dig på rejser i ind- og udland?
Du skal være opmærksom på følgende i forhold til ansættelse af hjælpere:

• Du må ikke ansætte hjælpere under 18 år. • Kommunen dækker ikke lønudgifter til ikkebevilligede hjælpertimer, lønsatser, personalegoder osv..

• Når en hjælper holder ferie med optjent feriegodtgørelse fra sit faste job hos dig, må vedkommende ikke optjene løn hos dig i samme periode.

• En hjælper må maksimalt arbejde gennemsnitligt 48 timer om ugen, beregnet over 4 måneder, jf. Arbejdstidsdirektivets loft over tilladt antal arbejdstimer. Ferie og orlov indgår ikke i beregningen.

• Du har mulighed for at ansætte på baggrund af køn og alder. Du må dog kun søge efter dit eget køn og indenfor din egen aldersgruppe. Kontakt Team Myndighed for mere information herom.
Stillingsopslaget skal tiltrække relevante ansøgere. Det er derfor en god ide at bruge tid på at overveje indhold, formulering og opstilling af opslaget.
Du må ikke skrive hvad som helst i et stillingsopslag, da du som enhver anden arbejdsgiver skal overholde Ligestillingsloven. Du må for eksempel ikke stille krav om, at ansøger skal have en bestemt alder, køn eller være studerende. Du må dog godt stille specifikke krav, hvis
de er nødvendige for, at ansøgeren vil kunne bestride stillingen.
Ansættelsessamtale
Når du har fundet relevante ansøgere til din ledige stilling kan du indkalde dem til samtale pr. brev eller e-mail. Du kan også ringe og indkalde til samtale.

Du skal som arbejdsleder selv kunne forestå selve ansættelsessamtalen. Hvis du har videregivet arbejdergiveropgaven kan du kun i helt særlige tilfælde få bistand af arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelsessamtalen.
Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om; hvad arbejdet indebærer, væsentlige vilkår, arbejdstider, løn og ansættelsesvilkår. Et væsentligt vilkår ved ansættelsen kan være specifikke arbejdsfunktioner, der adskiller sig fra de almindelige opgaver i et hjælper job, og som du lægger vægt på, at hjælperen skal vide og være indforstået med. Vilkåret skal fremgå af ansættelseskontrakten. Du skal desuden oplyse ansøgeren om, hvorvidt der bliver røget eller ikke røget i dit hjem.
Du har i en ansættelsessituation endvidere ret til at sikre dig, at ansøgeren er sund og rask og ikke lider af en sygdom, der vil vanskeliggøre udførelsen af arbejdet hos dig. Du må dog ikke spørge konkret, om ansøgeren lider af bestemte sygdomme.
De hjælpere, du ansætter, får dit hjem som arbejdsplads. Du har ret til at bede ansøgeren om at fremvise en privat straffeattest, før du beslutter dig for eventuel ansættelse af vedkommende.
Team Myndighed anbefaler, at du altid beder om at se en straffeattest.
13
Har du børn skal du anmode om en børneattest. Ansøgeren kan gratis få udstedt en privat straffeattest og en børneattest elektronisk gennem politiets hjemmeside. Du afgør selv, om du vil kunne acceptere en ansøgers eventuelle straffeforhold.
Du kan indhente din private straffeattest og børneattest gennem: www.politi.dk, se under Borgerservice, Straffeattest.
Daglig tilrettelæggelse af hjælpernes arbejdsopgaver Som arbejdsleder har du ansvaret for den daglige arbejdstilrettelæggelse, ligesom du har ansvar for planlægning og udarbejdelse af vagtplaner, varsling af ferie samt afholdelse af personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).
Du skal instruere og oplære din hjælper i de opgaver og de arbejdsrutiner, hjælperen skal udføre. Du skal sørge for at hjælperen ved, hvad der forventes af ham/hende i de forskellige situationer. Du skal udarbejde en løbende vagtplan for det daglige arbejde, således at hjælperen sættes i stand til at kunne tilrettelægge sin egen arbejdstid og fritid. Det anbefales, at hjælperne kender deres vagtplan minimum 4 uger frem i tiden og gjrne mere tid.
Udarbejdelse af vagtplan Som arbejdsleder har du ansvaret for at tilrettelægge en vagtplan, således at både du og dine hjælpere ved, hvem der skal være på vagt og hvornår. Det anbefales, at du laver en vagtplan i samarbejde med dine hjælpere, der skal være bekendt med vagtplanen 4 uger forud for første arbejdsdag efter planen. Du kan med fordel lave en rullende vagtplan. Du skal endvidere være opmærksom på overholdelse af hviletidsbestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen. Den sætter begrænsninger for 24 timers vagter, hvis du har hjælpere hele døgnet.
Oplæring af og kurser for hjælpere
Du er som arbejdsleder ansvarlig for oplæring og instruktion af dine hjælpere. Hvis dine hjælpere har brug for særlige kurser, som er nødvendige for at kunne udføre arbejdet som hjælper forsvarligt, skal du ansøge Team Myndighed om det.

Borgerstyret Personlig Assistance

Hjælperne vil modtage løn for de timer, hvor de deltager i nødvendige kurser. Hvis det er nødvendigt med instruktion i benyttelse af hjælpemidler, kan der hentes hjælp hos Høje-Taastrup Kommune, Sundheds- og Omsorgscentret, såfremt at hjælpemidlerne er leveret herfra. Du skal være opmærksom på, at du kan blive draget til ansvar i forbindelse med en eventuel arbejdsskade hos hjælperne, hvis du har givet forkert eller mangelfuld instruktion.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Du skal som arbejdsleder årligt afholde medarbejderudviklingssamtaler, også kaldet for MUS med dine hjælpere.
En medarbejderudviklingssamtale er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem dig som arbejdsleder og dine hjælpere. Her får I mulighed for at træde lidt ud af hverdagen og tale om nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, men også om forventninger til arbejdet, hinanden eller andre relevante ting. Du bestemmer selv, om du vil foretage medarbejderudviklingssamtaler alene med hver enkel hjælper eller samlet med alle dine hjælpere samtidig. Aftal hvad der passer jer bedst. Der er ikke noget krav til metode og benyttelse af et bestemt skema i forhold til samtalen.

Hjælpernes jobfunktioner og forpligtelser

Opgaverne for hjælperen varierer alt efter den enkelte borgers funktionsnedsættelse, ønsker og behov for støtte. Der kan derfor ikke peges på specifikke krav til kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne varetage jobbet, og der tages udgangspunkt i, at hjælperen er ufaglært.

Generelt består hjælpeopgaverne af praktisk hjælp, personlig pleje, hjælp til påklædning, madlavning, spisning samt ledsagelse og eventuelt kørsel af borgerens bil, hvor kørekort vil være en forudsætning for ansættelsen. Opgaven udføres for og sammen med dig. Det betyder, at hjælperne ikke egenhændigt kan udføre opgaver, men skal gøre det i samarbejde med dig. Hjælperne kan derfor ikke handle eller passe dine børn uden, at du er med.
Større opgaver såsom hovedrengøring, hækklipning, malerarbejde og andre større vedligeholdelsesopgaver er ikke omfattet af den udmålte hjælp i en BPA-ordning.

Merudgifter til dækning af disse skal vurderes i henhold til servicelovens § 100.

Arbejdsgiverrollen Ansættelsesvilkår
Ansættelsessamtale, kontrakt m.m.
Når du som arbejdsleder har fundet en hjælper, så skal du straks ved ansættelsen udfylde en ansættelseskontrakt. I tilfælde af at du har overgivet arbejdsgiverrollen til en anden part, så skal den udpegede arbejdsgiver udfylde ansættelseskontrakten og fremsende den til dig, da det er vigtigt, at du som arbejdsleder har en kopi af kontrakten. Hjælperen har krav på at få sin ansættelseskontrakt senest én måned efter ansættelsen. Hvis arbejdsgiveren ikke overholder denne frist, kan hjælperen kræve erstatning.
Ansættelseskontrakten skal indeholde følgende punkter:

Navn og adresse på arbejdsgiver og hjælper.

Arbejdsstedets beliggenhed. Stillingsbetegnelse (personlig hjælper). Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

Ansættelsesperiode ved tidsbegrænset ansættelse. Særlige vilkår.  Forsikring. Opsigelsesvarsler. Gældende lønindplacering, tillæg og pensionsbidrag.

Normal daglig eller gennemsnitlig ugentlig/ månedlig arbejdstid. • Lønnens udbetalingsterminer.

Arbejdet er ikke overenskomstdækket.
Som arbejdsgiver har du pligt til at opbevare ansættelseskontrakten frem til ophør af ansættelsesforholdet.

Tavshedspligt

Hjælpere er underlagt tavshedspligt i henhold til straffelovens §§ 152 og 152 a. Tavshedspligten træder i kraft med hjælperens underskrift på ansættelseskontrakten og ophører ikke ved hjælperens fratrædelse.Tavshedspligten omhandler de fortrolige oplysninger, som hjælpere får kendskab til via deres ansættelse.

Det drejer sig om oplysninger om:

Borgers private liv, helbred, medicin, økonomi, politiske overbevisning, seksualitet. • Andre personlige oplysninger om borger og borgers familie og venner.

•Oplysninger om borgers eventuelle erhvervs- eller foreningsarbejde.
Man er både som arbejdsgiver og arbejdsleder underlagt tavshedspligt i forhold til videregivelse af fortrolige og personlige oplysninger vedrørende hjælperne.

Nøgleerklæring
Det anbefales, at hjælperen underskriver en nøgleerklæring, så der kan holdes styr på, hvem der er udleveret nøgler til. Husk at få nøglerne retur ved ansættelsens ophør. Arbejdsgiver udfærdiger selv en nøgleerklæring.
Opsigelse af hjælper
I nogle situationer er du som arbejdsgiver nødt til at opsige en hjælper. Du har ansvaret for, at arbejdsforholdet afsluttes på en korrekt og ordentlig måde.
En opsigelse skal altid være saglig og velbegrundet. Er der utilfredshed med en hjælpers arbejdsindsats eller adfærd, bør du som arbejdsgiver altid afholde en tjenstlig samtale, før du overvejer at afskedige vedkommende. Ved alle former for afskedigelse skal opsigelsesvarslerne overholdes, jf. ansættelseskontrakten.
Opsigelsen skal altid begrundes tydeligt og foreligge skriftligt.
Grunde til afskedigelse kan være:

• Væsentlige ændringer i ansættelsen, f.eks. ændringer i en bevilling, som medfører ændret timetal.

Væsentlige samarbejdsproblemer

Hyppigt fravær uden egentlig begrundet sygdom.

• Langvarig sygdom, hvor hjælperen enten ikke forventes at kunne vende tilbage til arbejdet, eller hvor sygdommen er af meget lang varighed. Det er en forudsætning i en eventuel afskedigelsessituation, at du har skriftlig dokumentation for afholdte samtaler og indgåede aftaler.

Det anbefales derfor, at du altid straks efter en 15 samtale skriver et kort resume af samtaleforløbet, som efterfølgende underskrives af begge parter.
Hvis du både er arbejdsgiver og arbejdsleder, bør du overveje at få hjælp af en advokat, hvis du står i en situation, hvor du ønsker at afskedige en ansat. Vær opmærksom på, at du selv skal afholde udgiften til en eventuel advokat. Du kan læse mere på: www.bpa-arbejdsgiver. dk.
Vær opmærksom på, at der ved langvarig sygdom skal indhentes en lægeerklæring senest efter 6 uger. Team Myndighed betaler lægeerklæring efter regning.
Bortvisning af hjælper
En hjælper, der udviser grov forsømmelighed, kan bortvises. Ansættelsesforholdet betragtes dermed som ophørt uden varsel. Misligholdelsen skal være åbenlys og uden for al tvivl.
En hjælper bør aldrig bortvises, før arbejdsgiver har rådført sig med bpa-arbejdsgiver. dk, medmindre det er klart, at hjælperen har begået overgreb mod borger, er taget på fersk gerning i at misbruge sin stilling hos borger, har stjålet fra borger eller lignende alvorlige situationer.
En uberettiget bortvisning eller en bortvisning, der ikke overholder de formelle regler, kan medføre, at borger bliver gjort erstatningspligtig for et tab, som hjælperen måtte lide ved bortvisningen. Udover en sådan erstatning vil borger forventeligt også skulle dække ikke alene egne, men også hjælperens sagsomkostninger.
Arbejdsmiljø Efter arbejdsmiljøloven har arbejdsgiver pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for hjælperne.
Som arbejdsgiver er du omfattet af hele arbejdsmiljøloven, når din hjælper udfører opgaver af mere medicinsk eller plejende karakter, overvågning, hjælp til bad, betjening af lift, og når der i det hele taget er tale om arbejde, som normalt ikke udføres i private husholdninger. Det indebærer også, at du som arbejdsgiver er forpligtet til at lave en arbejdspladsvurdering (APV) samt er ansvarlig for overholdelse af
Borgerstyret Personlig Assistance
arbejdstid og arbejdsstedets indretning m.v.

Reglerne inden for arbejdsmiljø kan være komplicerede. Det er meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne, når du selv er arbejdsgiver. Vær opmærksom på at du som arbejdsgiver kan blive gjort ansvarlig, hvis en hjælper pådrager sig en arbejdsskade, fordi du har givet forkerte instruktioner.

Du kan læse mere om arbejdsmiljø på www. arbejdsmiljoweb.dk. Indberetning af arbejdsskader
Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Der er bestemte tidsfrister for, hvornår og hvordan arbejdsgiver skal anmelde en evt. arbejdsskade. Se på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk, for nærmere information.

Udarbejde arbejdspladsvurdering (APV)
APV er et værktøj, som arbejdsgiver kan bruge til at sætte arbejdet med arbejdsmiljø i system. Det er lovpligtigt at foretage APV.

Et godt arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde og kan give følgende fordele:

• Mindre sygefravær.

• Mindre udskiftning blandt hjælperne.

• Øget arbejdsglæde og motivation.

• Forebyggelse af arbejdsskader.
Det er helt op til arbejdsgiveren, hvilke metoder og redskaber der bruges til at gennemføre en APV.
Der er dog krav om at en APV skal indeholde/komme ind på følgende områder:

• En kortlægning af arbejdsmiljøet – både det fysiske og det psykiske.

• En vurdering af eventuelle problemer.

• En prioriteret handlingsplan.

• Retningslinjer for opfølgning og hvem der er ansvarlig herfor.
Der skal minimum hvert tredje år foretages en APV.
16
Tegne lovpligtige forsikringer
Arbejdsgiveren skal tegne forskellige forsikringer, da der er forsikringspligt overfor hjælperne.
Der skal tegnes følgende forsikringer:

• Arbejdsskadeforsikring, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte og som dækker de ansatte, hvis de kommer til skade under arbejdet.

• Erhvervsansvarsforsikring, der vedrører det erstatningsansvar, ansatte måtte pådrage sig ved uagtsomme handlinger, når de arbejder.
Team Myndighed dækker udgifterne til disse forsikringer. Arbejdsgiver sørger selv for at tegne en forsikring. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at Team Myndighed kun dækker den billigst mulige forsikring.